23 Nisan 2012 Pazartesi

Göz Çapağı Nedir

Göz Çapağı

Çapak gözün içerisinde oluþan mukelit yapýda yani sümüksü yapýþkan bir salgýdýr. Bu salgý eðer gözde biraz daha fazla kalýrsa daha da koyulaþýr, daha bir yapýþkan hale gelebilir, hatta göz kapaklarýnýn açýlmasýný engelleyecek derecede yapýþkan dahi olabilir. Bazen de göz kapaklarýnýn açýlmasýný engellemese de kirpiklerde birikimler yapabilir ve insanýn estetik olarak görüntüsünü bozar. Bu maddenin gözde oluþmasýnýn nedeni genellikle bir hastalýk nedenidir. Bu hastalýklarýn da çeþitleri vardýr. Sabah kalktýðýnýzda eðer bir çapaklanmayla uyandýysanýz doktora gitmeden önce yapmanýz gereken þey; temiz bir mendili ýlýk bir suyla ýslatarak kirpiklerinize yada göz kapaðýnýza bunu yapýþtýrabilirsiniz. Bir süre orada bekledikten sonra çapaklarý yumuþatacaktýr ve 2 parmaðýnýzla kapaklarý açabilirsiniz. Bu denli ciddi yapýþýklýklara çapaklar neden olabilmektedir. Bazen de burun köküne doðru çirkin, estetik olarak hoþ olmayan görünümde çapaklar birikebilir. Onlar da yine ýslak mendil ile yavaþça göze dokunmadan alýnabilir. Göz doktorunuzdan erken sürede randevu alabiliyorsanýz siz onlarý hiç temizlemeden gidin. Hem göz doktorunuz muayene etmeden önce onlarý görmüþ olsun hem de buna göre de muayenesini tamamlayýp temizliðini de orada size gerçekleþtirecektir. Tedavi edilmeyen çapaklanma nadiren kendiliðinden de geçebilir. Fakat eðer ki 1 günden fazla süren bir çapaklanma söz konusu ise mutlaka göz doktoruna gidilmesi lazým. Çünkü çapaklanma bulgusu sizin gözünüzü kaybettirecek kadar önemli bir hastalýðýn bir bulgusu olabilir. Bu durumda da erken tedavi çok faydalý olur. Yoksa gözünüzü kaybetmeye kadar gidebilecek bir hastalýðý daha fazla geç kalarak provoke etmiþ olursunuz. Ama genel olarak antibiyotikli damlalar ile tedavi %80-%90 oranýnda baþarýlý olmaktadýr. Tabi ki göz doktorunun kontrolü altýnda bunlarýn yapýlmasý gözümüzün saðlýðý açýsýndan faydalýdýr.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder